கொரானாவை விட கொடியது இந்தியாவின் சமூக , வர்க்க கட்டமைப்பு

India's Current Status 1,251 Confirmed 32 Deaths 102 Recovered Global Current Status 803,541 Confirmed 39,044 Deaths 172,438 Recovered Powered By @Sri இந்தியாவின் சமூக ,வர்க்க கட்டமைப்பு என்றுமே சமமாக இருந்தது இல்லை …

Read More

சமூக உரிமை புரட்சியின் தனல்! | Rosa Parks

India's Current Status 1,251 Confirmed 32 Deaths 102 Recovered Global Current Status 803,541 Confirmed 39,044 Deaths 172,438 Recovered Powered By @Sri உட்டகார்ந்ததன் மூலம் அமைதியான புரட்சியை தூண்டிய சமூக உரிமையின் அன்னை …

Read More