அன்பிற்குமுண்டோ அடைக்குந்தாழ்

India's Current Status 4,778 Confirmed 136 Deaths 375 Recovered Global Current Status 1,329,825 Confirmed 73,839 Deaths 277,640 Recovered Powered By @Sri காற்றின் வேகம் சற்று அதிகமாக இருந்ததினால் கடல் அலைகள் ஆர்ப்பரித்த …

Read More

கொரானாவை விட கொடியது இந்தியாவின் சமூக , வர்க்க கட்டமைப்பு

India's Current Status 4,778 Confirmed 136 Deaths 375 Recovered Global Current Status 1,329,825 Confirmed 73,839 Deaths 277,640 Recovered Powered By @Sri இந்தியாவின் சமூக ,வர்க்க கட்டமைப்பு என்றுமே சமமாக இருந்தது இல்லை …

Read More

அம்மா!

India's Current Status 4,778 Confirmed 136 Deaths 375 Recovered Global Current Status 1,329,825 Confirmed 73,839 Deaths 277,640 Recovered Powered By @Sri தமிழக அரசியலில் ஒருத்தரின் வெற்றிடம் எந்த அளவிற்கு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகிறதோ …

Read More

சமூக உரிமை புரட்சியின் தனல்! | Rosa Parks

India's Current Status 4,778 Confirmed 136 Deaths 375 Recovered Global Current Status 1,329,825 Confirmed 73,839 Deaths 277,640 Recovered Powered By @Sri உட்டகார்ந்ததன் மூலம் அமைதியான புரட்சியை தூண்டிய சமூக உரிமையின் அன்னை …

Read More