இசையின் ஏக இறைவா..!

ஆச்சரிய குறிகள் பயன்படுத்தினால் பயன்படுத்திகொண்டே இருக்க வேண்டிய மனிதன் …! இசையின் நாயகனாக பலர் இவரை ரசிக்கலாம் ஆனால் நான் ரசிப்பது ஒரு தனிமனிதனாக ….! தான் சார்ந்த துறையில் மட்டுமில்லாமல் ஒரு மனிதன் எந்த அளவிற்கு தன்னை இறைவனுக்கு …

Read More