கொரானாவை விட கொடியது இந்தியாவின் சமூக , வர்க்க கட்டமைப்பு

India's Current Status 5,172 Confirmed 137 Deaths 382 Recovered Global Current Status 1,378,937 Confirmed 78,110 Deaths 294,361 Recovered Powered By @Sri இந்தியாவின் சமூக ,வர்க்க கட்டமைப்பு என்றுமே சமமாக இருந்தது இல்லை …

Read More