கொரானாவை விட கொடியது இந்தியாவின் சமூக , வர்க்க கட்டமைப்பு

India's Current Status 1,251 Confirmed 32 Deaths 102 Recovered Global Current Status 802,556 Confirmed 39,012 Deaths 172,319 Recovered Powered By @Sri இந்தியாவின் சமூக ,வர்க்க கட்டமைப்பு என்றுமே சமமாக இருந்தது இல்லை …

Read More