டிஆர்எஸ் முறை இருந்திருந்தால் கும்ப்ளே 900 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியிருப்பார்: கம்பீர்

CLICK HERE TO SEE DETAILED STATISTICS India Confirmed 159,054 +968 (24h) Deaths 4,541 +7 (24h) Recovered 67,929 42.71% Active 86,584 54.44% Worldwide Cases 5,814,706 +30,103 (24h) Deaths 357,981 +1,044 …

Read More